Добре дошъл, посетител! [ Регистрация | Входrss

Арсений Яценюк – Москва иска да започне Трета световна война

| Всички Новини, Общество, Политика, Световни новини | April 26, 2014

“Русия вече иска да започне трета световна война “, каза днес Арсений Яценюк.
Напрежението в Украйна расте все повече в очакване на новите стъпки, които ще предприеме Путин. Русия, прави своите въздушни учения в близост до границите на Украйна, което допълнително изостря обстановката в региона.
Все по-усилено се говори от страна на Европейския съюз и САЩ за санкции срещу Русия, но всичко, като че ли остава в сферата на заплахите. Европа е зависима от Русия и най-вече от доставките на природни ресурси и един евентуален конфликт би задълбочил кризата, в която се намира и без това ЕС в момента. Дали Европа ще прежали част от Украйна и ще я остави в ръцете на Москва или ще се опълчи на Русия ще се разбере скоро след приемането на евентуални санкции срещу нея.

Доклад на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев

| Всички Новини, Новини от България, Общество, Политика | December 17, 2013

Цветлин Йовчев

Доклад на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
20.11.2013 г. 14:00 ч.
Тема: АКТУАЛНИ РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ НА СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ: ОРГАНИЗАЦИОННИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И РЕСУРСНИ СПОСОБНОСТИ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА АКТУАЛНИТЕ РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ В СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ И ТЯХНОТО ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ.

Изхождайки от формулираните цели докладът няма стратегическа насоченост и цялостен поглед, а разглежда единствено проблеми, които към настоящия момент в най-висока степен влияят върху способностите на страната да постигне устойчиво състояние на национална сигурност.
При дефиниране на заплахите и оценка на рисковете за националната сигурност в настоящия доклад са отчетени възможните вредни последици за обществото, вероятността те да настъпят, както и времевия период, в който това може да се случи. Докладът не разглежда хипотези, при които има ниска степен на вероятност, предполагат незначително или допустимо вредно въздействие, както и такива, при които възможните вредни последици ще настъпят след значителен период от време.
Твърденията и заключенията са формулирани на основата на анализ на средата за сигурност, включващ определяне на ключовите за националната сигурност процеси, сценариите за тяхното развитие във времето и възможните последици, като явления, събития и действия при всеки един от сценариите. Предвид целите на настоящия Консултативен съвет по национална сигурност това не е описано подробно в доклада.
При анализа на средата за сигурност са отчетени, както глобалните и регионалните външни фактори, така също вътрешните процеси в областта на политиката, икономиката, сигурността и социалната сфера.
Следва да се отчете наличието на обективни трудности при проследяване на ключовите процеси назад във времето, тъй като няма подготвен доклад на правителството за състоянието на националната сигурност на България за 2012г.

Към настоящия момент могат да се дефинират два основни генератора на заплахи с висок потенциал и значим риск за националната сигурност на Република България.
На първо място това е комплексът от взаимосвързани и взаимозависими процеси, който може да се определи като криза в Близкия изток. Основните процеси са свързани с въоръжения конфликт в Сирия, преговорите по Близкоизточния мирен процес, иранската ядрена програма, както и политическата и икономическа стабилност на Ливан, Йордания и Египет.
Анализът на процесите, пораждащи кризата сочи, че към момента ЕС няма готовност да управлява ефективно кризата. Съюзът няма напълно изградени единни системи за имигрантите (в т.ч. и бежанците) и за тяхната интеграция, което не позволява цялостен и интегриран подход при разрешаване на проблемите. Има несъответствие между политиките. От една страна те насърчават бежанците да търсят закрила в страните от ЕС, а от друга все още не е въведен принципът на релокация в страните-членки на основата на обективни критерии, отразяващи техните реални възможности. Като резултат от това, европейските страни със засилен миграционен натиск, провокиран от кризата в Близкия изток, поемат непропорционален товар и непропорционални рискове за националната си сигурност. Създават се реални предпоставки за трайни промени в структурата на техните общества и чувствително понижаване на кохезията в тях.
Засиленият миграционен натиск е едно от най-сериозните предизвикателства пред националната сигурност на Република България през последните години. Страната не разполага в достатъчна степен с допълнително необходимите ресурси, административен и технически капацитет за управлението на процеси, свързани с постоянно нарастващ брой нелегални имигранти. Същевременно не е напълно изградена системата за защита на националната сигурност, което да позволи постигане на по-високо ниво на синергия и използване на максималния капацитет на страната за противодействие на рисковете и заплахите.
На второ място като генератор на заплахи с висок потенциал е комплексът от процеси в областта на обществените отношения, който може да се определи като обществено-политическа криза в България. Основните от тях са свързани с изострено противопоставяне и липса на ефективен политически диалог, усещане за дефицит на справедливост в част от българското общество, липса на политическо представителство за немалка част от българските избиратели, както и недостатъчно доверие в институциите.
Обществено-политическата криза е резултат от процесите в обществото през последните повече от двадесет години, като остри проявления на негативните последици от тази криза са протестите от месец февруари до сега. Независимо, че поводите за ескалация са различни, причините за възникването на протестите са едни и същи, като повечето от тях са възникнали назад във времето. Една от основните причини за ескалацията на протестите през последните месеци е острото политическо противопоставяне. Агресивното поведение, широкото използване на компроматни кампании, както и опитите за използване на обществените нагласи за постигане на политически цели, доведоха до разделение, омраза и напрежение в обществото. Формира се трайно негативно отношение към политическите партии и хората, които се занимават с политика. Липсата на правила в политическата борба, активното търсене на външна подкрепа и опитите за въвличане на институциите в процеса на политическа конфронтация доведе до намаляване на доверието в тях и дискредитирането им в национален и международен аспект.
Към момента структурата на протестите е такава, че могат да се обособят две основни групи. Първата са спонтанно протестиращи, които търсят промяна в процесите на държавното управление. Втората група са мотивирано протестиращи. Тази група все повече нараства, а реалните й организатори вероятно преследват политически цели.
При тази ситуация не може да се осъществи ефективна комуникация между институциите и протестиращите. Спонтанно протестиращите не излъчват лидери и респективно нямат програмни цели. Те не припознават политически субекти, които могат да отговорят на очакванията им. От друга страна – организаторите на протестни действия не желаят публично да се афишират и да заявят ясни политически цели. Налице са определени опити за насочване, включително и на спонтанно протестиращите, в посока, която преследва конкретни политически цели. По този начин обществената енергия често се насочва към погрешни посоки и към деструктивни действия, които няма да доведат до разрешаване на проблемите. Предсрочните избори могат да бъдат стъпка или средство за постигане на националните цели, но сами по себе си не могат да бъдат дефинирани като цел. Нещо повече, при съществуващите обществено-политически нагласи едни нови избори няма да доведат до социално-политическа стабилност и намаляване на напрежението в обществото. Напротив, вероятно следващата политическа конфигурация в Народното събрание ще бъде по-сложна и по-нестабилна.

Посочените два основни генератора на заплахи с висок потенциал и значим риск за националната сигурност на Република България промениха средата за сигурност в страната, като на основа на анализите не може да се очаква бързо подобрение или изменение на негативните тенденции в обозримо бъдеще. В настоящия доклад не се разглеждат всички причини, довели до възникване и развитие на кризите, като вниманието е фокусирано върху основните характеристики и възможните вредни последици за обществото.
Важно е да се отбележи, че съвпадението на двете кризи по време води до силно мултиплициране на негативните последици от тях в много области.

Основните характеристики на кризата в Близкия изток са:
Хронична криза с устойчиви негативни последици в политически, икономически и социален аспект.
Сложна, многофакторна функционална зависимост на основните процеси и висока степен на неопределеност.
Значима част от ключовите процеси са външни за системата за защита на националната сигурност на България и страната ни не може или може в незначителна степен да влияе върху тях.
Съществува реален потенциал за разширяване и задълбочаване на кризата.

На основата на горното възможностите на страната ни да намали риска и неопределеността са силно ограничени. Управлението на кризата основно може да се сведе до “damage management” (управление на негативните последствия), като усилията трябва да се насочат към намаляване на вредните въздействия върху обществото.

Кризата в Близкия изток поражда заплахи и създава реални рискове за националната сигурност във всички области, но към момента основните от тях са свързани със засиления миграционен натиск върху България. При всички сценарии за развитие на кризата, които са с висока степен на вероятност можем да очакваме, че този процес ще продължи значителен период от време. Втори важен извод от анализите е, че съществува реален риск от дестабилизиране на някои от съседните на Сирия страни, което може да доведе до задълбочаване на проблема.

Кризата в Близкия изток генерира следните актуални заплахи:
– Хуманитарна криза, която се поражда от обстоятелствата, че нашата страна може да не е в състояние да гарантира живота, здравето и грижите за голям брой, търсещи закрила чужди граждани. Увеличаване на здравните рискове чрез евентуално възникване и развитие на вирусни заболявания и епидемии, включително и такива неспецифични за територията на страната.
– Навлизане на лица, изповядващи радикални и екстремистки идеи, както и членове, и симпатизанти на различни терористични организации или представители на международната организирана престъпност.
– Напрежение с местното население и провокиране на ксенофобски настроения.
– Наличие на голям брой чужди граждани, които не могат да се интегрират в обществото, да се грижат за себе си и своите семейства, и без принос към социалните системи.
– Повишаване на криминалната престъпност.
– Застрашени публични финанси във връзка със значителните допълнителни разходи за много различни дейности, свързани с грижата за имигрантите, приемането им и настаняване в съответните домове и центрове, което следва да се осъществява с многократно увеличен капацитет на компетентните институции, както и използване на допълнителни сили и средства за охрана, в това число и на държавната граница.

Предприетите мерки за овладяване на кризисната ситуация породена от засиления миграционен натиск (Доклад на Националния оперативен щаб, Приложение № 1) се реализират на основата на комплексен и системен подход чрез интегрирано ограничаване на актуалните рискове и заплахи посредством участието на всички компетентни министерства и институции от изпълнителната власт с обща цел и споделен ресурс. След обсъждане на заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет от 30.08.2013 година и приети спешни 13 мерки за ограничаване на миграционния натиск, със заповед на министър-председателя бяха създадени Национален и регионални щабове под ръководството на Министерството на вътрешните работи, които да осъществяват стратегическото управление на националните ресурси за овладяване на миграционния натиск към нашата страна. От създаването си Националният оперативен щаб осъществява непрекъснат мониторинг на миграционния процес, изготвя прогнозни разчети на необходимите средства, създава нова материално-техническа база за настаняване на бежанци, инициира промени в нормативната уредба и в съществуващата практика, реализира активна комуникационна политика между властите и институциите в страната, с Европейската комисия, Върховният комисариат по бежанците на ООН, със съседните държави, с чуждите представителства и с българската общественост. В рамките на предприетите мерки всички компетентни институции направиха оценка на действащите ведомствени и междуведомствени планове за реагиране при извънредни ситуации, беше актуализиран Националния план за противодействие на тероризма, проверена беше готовността и възможностите на ведомствата за изпълнение на задачите по плановете за реагиране. Сформираната към Националния оперативен щаб междуведомствена експертна информационно-аналитична група обобщава и анализира информацията по бежанската криза в страната, която ежедневно до 10.00 часа предоставя на 35 адресата, в това число: Президентството, Народното събрание, Министерски съвет, министерствата, главния прокурор, службите за сигурност и обществен ред, кмета на гр. София, на ръководители от Европейската комисия и други институции.
С протоколно решение по т. 35 от Протокол № 45 на Министерския съвет от 06 ноември 2013 беше одобрен междуинституционален План за овладяване на кризата с бежанците рег. № 51313/05.11.2013г, съдържащ точни финансови разчети на всички компетентни институции с половингодишен хоризонт – до края на март 2014 година (Приложение № 2). С плана се определят 7 основни цели, реализирани чрез 33 инициативи, за чието изпълнение са определени 129 дейности. Направени са прогнозни разчети на необходимите средства, определени са отговорните институции и са поставени срокове за изпълнение на задачите за овладяване на бежанската криза.

Планът разписва следните седем цели:
1. Намаляване броя на нелегалните имигранти на територията на страната.
Ограничаване на броя нелегални имигранти, влизащи в Република България;
Ускоряване на темповете за извеждане на незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци.
2. Гарантиране сигурността на българските граждани. Ограничаване и управление на рисковете, произтичащи от пребиваването на територията на страната на нелегални имигранти, лица търсещи и получили закрила:
Тероризъм и радикален екстремизъм;
Пандемии и епидемии;
Етнически, религиозни, политически конфликти;
Криминална престъпност.
3. Ред, сигурност и хуманни условия за живот в местата за настаняване на лица, потърсили и получили закрила в България.
4. Намаляване броя на лицата, потърсили закрила на територията на страната.
5. Бърза и ефективна интеграция на лицата получили статут на бежанец или хуманитарен статут и принос към социалните системи, които ползват.
6. Осигуряване на допълнителни външни ресурси за разрешаване на миграционния и бежанския проблем.
7. Ефективна комуникация с обществото.

В резултат на предприетия от правителството комплекс от мерки за минимизиране на заплахите, своевременно бяха създадени необходимите условия за прием на бежанци, управление на бежанския натиск и оптимизиране на контрола – от влизането им на територията на страната до издаването на отказ или съответно бежански и хуманитарен статут. Като значителен успех, макар и от временен характер с локално проявление, се разглежда многократното намаление на влизащите в страната нелегални имигранти, реализирано през втората седмица на месец ноември. Независимо от временния характер на успеха, свързан с ограничаването на имигрантската вълна на българо-турската граница, със стартиралата подготовка за изграждане на постоянно инженерно-техническо съоръжение, постигнатото ограничаване на нелегалната имигрантска вълна следва да придобие по-траен успех.

Основните характеристики на обществено-политическата криза в България са:

Хронична криза с периоди на изостряне;
Многопластова криза. Проблемите пораждащи и поддържащи кризата са на всички нива в регулиране на обществените отношения;
Съществува реален потенциал за разширяване и ескалация;
Трайни и дълбоки негативни въздействия върху обществото.

Необходим е комплексен системен подход за разрешаване на кризата. Нито една от властите или институциите и организациите, които ги съставляват не е в състояние самостоятелно и успешно да се справи с проблемите. Трябва да бъде постигнат консенсус и да се търси широка обществена подкрепа по общата рамка за политиките за разрешаване на кризата. Успехът зависи от способността да се мобилизират всички обществени ресурси.
Анализът на всички реални сценарии води към извода, че обществено – политическата криза рано или късно ще навлезе във фаза на разрешаване. Разликата е във времето и цената, която обществото трябва да плати. Необходими са незабавни действия.

Изострената обществено-политическа обстановка в страната генерира следните основни заплахи:
– Отсъствието на конструктивен диалог както между властите, така и в обществото затруднява създаването и прилагането на ефективни политики и прави недостатъчно ефикасна работата на институциите.
– Насажданата омраза и насилие заплашват единството на нацията.
– Влошена е бизнес средата и свързаните с това рискове за публичните финанси, за инвестиционната активност, обема на чуждите инвестиции и усвояването фондовете на ЕС.
– Разпиляване и изтощаване на ресурсите на държавата, както и на обществената енергия в посоки, които не са утвърдени като приоритетни за развитието на националната икономика и държавата.

От гледна точка на сектора сигурност и обществен ред МВР извършва преразпределение на силите, заети с охрана на реда във връзка с протестите в столицата. Ежедневно при получаване на информация за подготовка на протестни действия отговорните структури на МВР изготвят план-разстановка на силите съгласно очаквания брой участници в протестите. По време на протестите полицейските сили са инструктирани да демонстрират спокойствие, да се въздържат от всякакви действия, които могат да провокират крайни прояви у протестиращите или да повишат напрежението в обществото. МВР работи по установяването на всички лица, които се опитват да предизвикат насилие, с което застрашават живота, здравето и имуществото на хората. Действията се ограничават до необходимия минимум като се основават на превантивни мероприятия чрез проверка на документи за самоличност за избягване на анонимността и чувството за безнаказаност на протестиращите, както и връчване на протоколи за предупреждение. Употребата на физическа сила и помощни средства също са ограничени до минимум, като до задържане на лица се прибягва само при хулигански прояви и грубо нарушаване на обществения ред.
Разрешаването на обществено-политическата криза изисква разработването на стратегия и предприемане на незабавни действия, които не са във възможностите и правомощията само на българското правителство.
Необходими са усилия на политическите партии, на държавните органи и институции, на неправителствения сектор и на обществото като цяло за по-нататъшно социално-икономическо развитие на страната и за постигане на по-голям интегритет в обществените отношения в следните направления:
● Възстановяване на политическия диалог като необходимо условие за създаване и прилагане на конструктивни управленски политики.
● Категорично осъждане на насилието под каквато и да е форма, като средство за постигане на политически цели.
● Категорично осъждане от политическите партии на всички ксенофобски, расистки и дискриминационни прояви във всичките им форми.
● Обединяване, подкрепа и съвместни действия по основните вътрешнополитически проблеми: устойчивост на финансовата и икономическа стабилност; намаляване на безработицата, подкрепа на социално слабите; ново изборно законодателство; разрешаване на проблемите с миграционния натиск.
● Обединяване, подкрепа и съвместни действия по основните външнополитически проблеми: търсене на общоевропейска солидарност по проблемите на миграционния натиск; подобряване на доверието на външните партньори в капацитета и надеждността на българските институции.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ

ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ” ЗА ОКТОМВРИ

| Всички Новини, Общество, Политика | November 22, 2013

Държавният дълг

Държавният дълг към края на октомври 2013 г. е 6 725,0 млн. евро, от който вътрешният е 3 063,3 млн. евро, а външният – 3 661,7 млн. евро. Това показват данните във водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг. Спрямо края на септември 2013 г. се наблюдава нарастване в номинално изражение с приблизително 52,8 млн. евро, което се дължи преди всичко на емитирането на съкровищни облигации на вътрешния пазар през месеца.
В края на отчетния период, делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП, прогнозни данни за 2013 г.) възлиза на 16,7 процента. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9,1 на сто, а на вътрешния държавен дълг – 7,6% от БВП.
В структурата на държавния дълг в края на октомври 2013 г., вътрешните задължения заемат дял от 45,6%, а външните – от 54,4 на сто, а валутната му структура достига следните стойности:
53,5% – в евро;
32,4% – в левове;
12,7% – в щатски долари;
1,4% – в други валути.
Извършените плащания по държавния дълг през октомври възлизат на 24,4 млн. лева. Във валутната им композиция от началото на годината, най-съществен е делът на плащанията деноминирани в евро – 61,5%, следвани с 33,9% на тези в лева и 4,2% в щатски долари.
Държавногарантираният дълг през октомври 2013 г. достига до 416,6 млн. евро. В номинално изражение той бележи намаление с приблизително 10,6 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец, което е резултат основно от извършените през месеца погашения по външните държавногарантирани заеми.
Към края на октомври вътрешните държавни гаранции са в размер 16,6 млн. евро. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1,0 процент.

ПЕТЪР ЧОБАНОВ: ОСТАНЕТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЗАЕДНО ДА РАБОТИМ ЗА РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА НИ

| Всички Новини, Общество, Политика | November 22, 2013

ПЕТЪР ЧОБАНОВ: ОСТАНЕТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЗАЕДНО ДА РАБОТИМ ЗА РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА НИ

„Нашата цел е вие, бъдещите експерти и професионалисти, да останете в България и заедно да изградим по-добро икономическо развитие и растеж на страната ни”. С тези думи министърът на финансите Петър Чобанов посрещна в Министерството на финансите група ученици от 12 клас от Математическата гимназия „Атанас Радев” в Ямбол. Посещението им в МФ е по линия на обучението по гражданско образование в 12 клас. Петър Чобанов изрази своето приятно чувство, че възпитаници на неговата гимназия са предпочели да посетят най-важната институция в държавата и подчерта високото ниво на преподаване там, което е предпоставка за добър старт в бъдещата професионална реализация.
Министър Чобанов пожела на своите гости да изберат да кандидатстват в българските висши училища и да завършат перспективни специалности, които да им осигурят възможност за добра кариера и развитие. Той подчерта, че МФ е открита институция за работа на млади и добре образовани хора и заяви, че ще се радва следващата им среща да е в УНСС, където е преподавател, или да ги приветства като стажанти на министерството.
Макар и в неформален разговор министър Чобанов отговори на сериозния интерес на учениците за това как се събират приходите и какво прави МФ за увеличаването им. Той коментира данъчната политика и влиянието на финансовата криза от 2009 г. върху страна и финансите на държавата. Министър Чобанов акцентира върху новите възможности за финансиране на образованието и увеличените средства за този сектор в Бюджета на държавата за 2014 г. В отговор на ученически въпроси финансовият министър коментира актуалната тема от последните дни за усвояването на евросредствата от нашата страна и разясни усилията на правителството за наваксване в изоставането по някои оперативни програми. Сред темите в дискусията беше и политиката на МФ по отношение управлението на държавния дълг и поддържането размера на фискалния резерв в законните нива.
Главният секретар на МФ Таня Георгиева запозна ямболските ученици със структурата и основните дейности и отговорности на министерството. Тя представи и ценна за учениците информация за функционирането на администрацията и възможностите за кандидатстване за стаж и работа в институцията.
Дванадесетокласниците проявиха интерес към функциите на МФ като част от държавната администрация и показаха много добра обща култура и ангажираност към актуалните проблеми на държавата.

Източник:http://www.minfin.bg/

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев изнесе доклад на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност

| Всички Новини, Общество, Политика | November 22, 2013

Засиленият миграционен натиск е едно от най-сериозните предизвикателства пред националната сигурност на Република България през последните години

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев изнесе доклад на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност

Документът е на тема „Актуални рискове и заплахи за националната сигурност на Република България – състояние на средата за сигурност: организационни, функционални и ресурсни способности на държавата за противодействие на актуалните рискове и заплахи. предприети мерки в съответствие с настъпилите промени в средата за сигурност и тяхното финансово осигуряване.”. С уговорката, че докладът няма стратегическа насоченост и цялостен поглед, министър Йовчев поясни, че документът разглежда единствено проблеми, които към настоящия момент в най-висока степен влияят върху способностите на страната да постигне устойчиво състояние на национална сигурност. При анализа на средата за сигурност са отчетени както глобалните и регионалните външни фактори, така и вътрешните процеси в областта на политиката, икономиката, сигурността и социалната сфера. Вътрешният министър дефинира два основни генератора на заплахи с висок потенциал и значим риск за националната сигурност на Република България. Единият е свързан с последиците от кризата в Близкия Изток и липсата от страна на ЕС на напълно изградени единни системи за имигрантите (в т.ч. и бежанците) и за тяхната интеграция, което не позволява цялостен и интегриран подход при разрешаване на проблемите. Той посочи, че има несъответствие между политиките. От една страна те насърчават бежанците да търсят закрила в страните от ЕС, а от друга – все още не е въведен принципът на релокация в страните-членки на основата на обективни критерии, отразяващи техните реални възможности. Като резултат от това, европейските страни със засилен миграционен натиск, провокиран от кризата в Близкия изток, поемат непропорционален товар и непропорционални рискове за националната си сигурност. Създават се реални предпоставки за трайни промени в структурата на техните общества и чувствително понижаване на кохезията в тях. По думите на Йовчев засиленият миграционен натиск е едно от най-сериозните предизвикателства пред националната сигурност на Република България през последните години. Страната не разполага в достатъчна степен с допълнително необходимите ресурси, административен и технически капацитет за управлението на процеси, свързани с постоянно нарастващ брой нелегални имигранти. Същевременно не е напълно изградена системата за защита на националната сигурност, което да позволи постигане на по-високо ниво на синергия и използване на максималния капацитет на страната за противодействие на рисковете и заплахите.
На второ място като генератор на заплахи с висок потенциал вътрешният министър посочи комплекса от процеси в областта на обществените отношения, който може да се определи като обществено-политическа криза в България. Основните от тях са свързани с изострено противопоставяне и липса на ефективен политически диалог, усещане за дефицит на справедливост в част от българското общество, липса на политическо представителство за немалка част от българските избиратели, както и недостатъчно доверие в институциите.
Според министър Йовчев посочените два основни генератора са променили средата за сигурност в страната. Съществуващият реален потенциал за разширяване и задълбочаване на кризата, възможностите на страната ни да намали риска и неопределеността са силно ограничени. Управлението на кризата основно може да се сведе до “damage management” (управление на негативните последствия), като усилията трябва да се насочат към намаляване на вредните въздействия върху обществото. Кризата в Близкия изток поражда заплахи и създава реални рискове за националната сигурност във всички области, но към момента основните от тях са свързани със засиления миграционен натиск върху България. В този смисъл той формулира и следните актуални заплахи:
– Хуманитарна криза, която се поражда от обстоятелствата, че нашата страна може да не е в състояние да гарантира живота, здравето и грижите за голям брой, търсещи закрила чужди граждани. Увеличаване на здравните рискове чрез евентуално възникване и развитие на вирусни заболявания и епидемии, включително и такива неспецифични за територията на страната.
– Навлизане на лица, изповядващи радикални и екстремистки идеи, както и членове, и симпатизанти на различни терористични организации или представители на международната организирана престъпност.
– Напрежение с местното население и провокиране на ксенофобски настроения.
– Наличие на голям брой чужди граждани, които не могат да се интегрират в обществото, да се грижат за себе си и своите семейства, и без принос към социалните системи.
– Повишаване на криминалната престъпност.
– Застрашени публични финанси във връзка със значителните допълнителни разходи за много различни дейности, свързани с грижата за емигрантите, приемането им и настаняване в съответните домове и центрове, което следва да се осъществява с многократно увеличен капацитет на компетентните институции, както и използване на допълнителни сили и средства за охрана, в това число и на държавната граница.
Той обясни, че Предприетите мерки за овладяване на кризисната ситуация породена от засиления миграционен натиск, се реализират на основата на комплексен и системен подход чрез интегрирано ограничаване на актуалните рискове и заплахи с участието на всички компетентни министерства и институции от изпълнителната власт с обща цел и споделен ресурс. Припомни, че след обсъждане на заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет от 30.08.2013 година и приети спешни 13 мерки за ограничаване на миграционния натиск, със заповед на министър-председателя бяха създадени Национален и регионални щабове под ръководството на Министерството на вътрешните работи, които да осъществяват стратегическото управление на националните ресурси за овладяване на миграционния натиск към нашата страна. От създаването си Националният оперативен щаб осъществява непрекъснат мониторинг на миграционния процес, изготвя прогнозни разчети на необходимите средства, създава нова материално-техническа база за настаняване на бежанци, инициира промени в нормативната уредба и в съществуващата практика, реализира активна комуникационна политика между властите и институциите в страната, с Европейската комисия, Върховният комисариат по бежанците на ООН, със съседните държави, с чуждите представителства и с българската общественост. Друга стъпка беше актуализирането на Националния план за противодействие на тероризма. На 06 ноември 2013 от МС беше одобрен и междуинституционален План за овладяване на кризата с бежанците, съдържащ точни финансови разчети на всички компетентни институции с половингодишен хоризонт – до края на март 2014 година и с разписани в него 7 основни цели: Намаляване броя на нелегалните имигранти на територията на страната; Гарантиране сигурността на българските граждани. Ограничаване и управление на рисковете, произтичащи от пребиваването на територията на страната на нелегални имигранти, лица търсещи и получили закрила; Ред, сигурност и хуманни условия за живот в местата за настаняване на лица, потърсили и получили закрила в България; Намаляване броя на лицата, потърсили закрила на територията на страната; Бърза и ефективна интеграция на лицата получили статут на бежанец или хуманитарен статут и принос към социалните системи, които ползват; Осигуряване на допълнителни външни ресурси за разрешаване на миграционния и бежанския проблем; Ефективна комуникация с обществото. В резултат на предприетия от правителството комплекс от мерки за минимизиране на заплахите, своевременно бяха създадени необходимите условия за прием на бежанци, управление на бежанския натиск и оптимизиране на контрола – от влизането им на територията на страната до издаването на отказ или съответно бежански и хуманитарен статут, допълни министър Цветлин Йовчев. Той отбеляза, че като значителен успех, макар и от временен характер с локално проявление, се разглежда многократното намаление на влизащите в страната нелегални имигранти, реализирано през втората седмица на месец ноември. Вътрешният министър изрази надежда, че независимо от временния характер на успеха, свързан с ограничаването на имигрантската вълна на българо-турската граница, със стартиралата подготовка за изграждане на постоянно инженерно-техническо съоръжение, постигнатото ограничаване на нелегалната имигрантска вълна следва да придобие по-траен успех. Той припомни още веднъж, че за по-нататъшно социално-икономическо развитие на страната и за постигане на по-голям интегритет в обществените отношения са необходими усилията на политическите партии, на държавните органи и институции, на неправителствения сектор и на обществото като цяло.

Източник:http://press.mvr.bg/

БСП изкара на своя протест роми с бели шапки

| Всички Новини, Общество, Политика | August 16, 2013

БСП изкара на своя протест роми с бели шапки.

Днес пред парламента на контрапротеста на БСП се появиха роми с бели тениски и шапки и разпънаха голям български флаг. За пореден път правителството организира своя платен протест. Организирано пристигнаха автобуси от всички краища на страната. Организаторите раздаваха минерална вода и даваха напътствия на ромите какво да правят с флага. Тази жалка картинка се разигра на гърба на Народното събрание пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. С явно безразлично поведение и с усмивки на лицето си личеше как ромите не знаят какво точно да правят и защо са на този протест. Хора, за които флагът не означава нищо; правителство, което няма морал, няма срам и няма достойнство. Едно позорно управление на правителството на Пламен Орешарски, ДПС и Атака. И ако смятат, че народът не вижда всичко това, то значи те самите са морално, духовно и културно слепи.

Как Пламен Орешарски събра 260 000 подписа с групичка от 200 човека на контрапротеста

| Всички Новини, Общество, Политика | August 1, 2013

Как Пламен Орешарски събра 260 000 подписа с групичка от 300 човека на контрапротеста?
Този въпрос си задава всеки нормален човек, който е наясно с политическата обстановка в България. Нека да припомним, че БСП влезе в парламента с едва 14% от гласовете на избирателите в България. За около месец подписката набъбна до 260 000 подписа. Мишо Шамара и група от хора дойдоха пред Министерски съвет под звуците на гайди, за да връчат гордо своите подписи. Оказа се, че БСП за около месец е успяло да събере подписите на 1/4 от избирателите си. Ако всичко това се е случило без финансиране и по нормален път, наистина е странно или по-скоро граничи с политическата фантастика. Възможно ли е 260 000 души да са минали през контрапротеста пред НДК за месец и да са оставили своите подписи? При условие, че самият контрапротест събираше между 100-300 човека. Или организирано някой е обикалял българските села и градове, за да събира тези подписи. И какво точно се доказва с тези подписи, че правителството издирва своите 14% гласоподаватели? Възможно е да се направи поименна експертиза, за да се установи дали това са реални подписи, а как наистина са събрани, остава пълна загадка.

Берлускони с присъда за данъчна измама

| Всички Новини, Общество, Политика, Световни новини | August 1, 2013

handcuffs

Берлускони с присъда за данъчна измама

Днес бившия премиер на Италия Силвио Берлускони бе осъден на четири години лишаване от свобода за данъчна измама, по “аферата Медиасет”. Присъдата на Върховния съд е окончателна. Четирите години лишаване от свобода отпадат поради помилване от 2006 година. Берлускони ще изтърпи с полагане на обществено полезен труд или под домашен арест само една година от наказанието, защото е навършил 70 години.

Протестите – ден 41

| Всички Новини, Общество, Политика | July 24, 2013

Протестите продължават вече 41 дни. Хората за пореден ден показаха своето недоволство от управлението на тройната коалиция БСП, ДПС и Атака. Исканията за оставка не се чуват от управляващите. Най-малко 10000 души излязоха днес на протестите. След вчерашните сблъсъци между полицията и протестиращите хората изглеждат още по-мотивирани. Ето и някои от лозунгите на хората през днешния ден.

Възпоменание на 23.07.2013г. се навършват 40 дни от политическото самоубийство на кабинета “Орешарски”
Протестите - ден 41

Господа полицай, днес ще биете ли жени.
Протестите - ден 41

Протестите - ден 41

Протестите - ден 41

Нова стратегия на МВР с наблюдението на протестите

| Всички Новини, Общество, Политика | July 10, 2013

МВР вече брои протестиращитe с панорамни снимки.

Недоволството сред гражданите за лъжите с броя на протестиращите накара МВР да вземе мерки, пресцентърът на МВР публикува и панорамни снимки на протестиращите, които се събират на площад „Независимост”.
Информацията, която дават самите протестиращи и МВР се резличава в пъти. Според протестиращите МВР умишлено занижава действителния брой на хората. Именно това накара протестиращите да излязат на Цариградско шосе в София за да покажат мащабите на протеста. Докато МВР съобщаваше за 3000 души излязли на протест, то по улиците на София се събираха около 20000 протестиращи.

Страница 1 от 41234
Атака Благоевград Брюксел Волейбол Волен Сидеров Г-8 не постигнаха консенсус за Сирия ГЕРБ ДПС за областен управител Делян Пеевски Делян Пеевски няма да оглави ДАНС ЕП ЕП не постигнаха споразумение за бюджета Европейския Парламент Египет Ердем Гюндюз Жозе Манеул Барозу КСНС КС за имунитета на Иван Иванов Митинг в цялата страна Муса Палев Национално Движение Свобода Новият президент на Иран Орешарски Пламен Орешарски Подписка за сваляне на Станишев в БСП тръгна Протест Протести Протести 16 юни 2013 Протести 17 юни 2013 Протести срещу кабинета Орешарски 18.06.2013 г. Райчо Иванов Сергей Станишев Сидеров се кара на президента Сирия Стоящият прав човек Хасан Рохани Цветлин Йовчев Ципов и Кирилов българския премиер вот на доверие депутатските правомощия на Делян Пеевски имунитета на Иван Иванов катастрофа нова форма на протеста в Истанбул председателството на Ирландия

Актуално

Атака Благоевград Брюксел Волейбол Волен Сидеров Г-8 не постигнаха консенсус за Сирия ГЕРБ ДПС за областен управител Делян Пеевски Делян Пеевски няма да оглави ДАНС ЕП ЕП не постигнаха споразумение за бюджета Европейския Парламент Египет Ердем Гюндюз Жозе Манеул Барозу КСНС КС за имунитета на Иван Иванов Митинг в цялата страна Муса Палев Национално Движение Свобода Новият президент на Иран Орешарски Пламен Орешарски Подписка за сваляне на Станишев в БСП тръгна Протест Протести Протести 16 юни 2013 Протести 17 юни 2013 Протести срещу кабинета Орешарски 18.06.2013 г. Райчо Иванов Сергей Станишев Сидеров се кара на президента Сирия Стоящият прав човек Хасан Рохани Цветлин Йовчев Ципов и Кирилов българския премиер вот на доверие депутатските правомощия на Делян Пеевски имунитета на Иван Иванов катастрофа нова форма на протеста в Истанбул председателството на Ирландия